Núi Thành đẩy mạnh cải cách hành chính

13/02/2020 10:35 215

Nằm trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, những năm qua huyện Núi Thành có nhiều cố gắng trong công tác cải cách hành chính (CCHC); năm 2020, địa phương đang tiếp tục hướng đến nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo…

 

Giải quyết thủ tục hành chính ở thị trấn Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

 

Những chuyển biến

 

Cùng với việc xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, năm 2019, UBND huyện Núi Thành triển khai công tác tuyên truyền về CCHC với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cùng với đó, triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa.

 

Theo kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Núi Thành, năm 2019 với tổng đầu việc là 9, bao gồm 30 nội dung chi tiết; huyện đã rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên 4 lĩnh vực: đất đai, đầu tư - đấu thầu, người có công và hoạt động xây dựng. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND huyện Núi Thành giải quyết là 276, trong đó có 266 thủ tục được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và 10 thủ tục hành chính thực hiện tại Thanh tra huyện.

 

Thực hiện cơ chế một cửa năm 2019, huyện Núi Thành có 14 lĩnh vực giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (trong đó có 1 lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông); tổng số thủ tục thực hiện là 294 (trong đó có 28 thủ tục được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông). Trong năm 2019 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Núi Thành tiếp nhận tổng số 13.410 hồ sơ các loại, đã giải quyết 11.667 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn đối với hồ sơ đã tiếp nhận là 6,98%.

 

Cùng với thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, UBND huyện Núi Thành triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành cho hay, phòng đã tham mưu UBND huyện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đúng quy định để các cơ quan chuyên môn hoạt động ổn định, hiệu quả. Hiện nay UBND huyện chỉ còn 11 cơ quan chuyên môn trực thuộc, 4 đơn vị sự nghiệp và 57 trường học từ mầm non đến THCS trên địa bàn. Huyện Núi Thành cũng triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính với 17 phần mềm đang phục vụ cho tác nghiệp, quản lý của cơ quan, đơn vị…

 

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu

 

Năm 2020, huyện Núi Thành xác định trọng tâm công tác CCHC là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, phần mềm một cửa điện tử; sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng và hiệu quả công tác CCHC của các cơ quan nhà nước.

 

Để thực hiện tốt công tác CCHC, UBND huyện Núi Thành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, đảm bảo năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị. Bên cạnh đó, phải đảm bảo các hồ sơ, thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện được cập nhật, theo dõi thông qua phần mềm một cửa điện tử.

 

Năm 2020, huyện Núi Thành phấn đấu có từ 50% số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ; từ 20% số hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3; từ 15% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4; tất cả văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước huyện dưới dạng điện tử (không bao gồm văn bản mật). Núi Thành nỗ lực phấn đấu tăng vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng, Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh trên bảng xếp hạng của tỉnh năm 2020.

 

Ông Nguyễn Văn Mau - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, thực hiện đồng bộ công tác CCHC, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, năm 2020 UBND huyện Núi Thành tăng cường công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Đồng thời triển khai thực hiện phần mềm một cửa điện tử, thực hiện nghiêm quy định về công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn theo đúng quy định của UBND tỉnh.

 

“Cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng các giải pháp đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC. Đó là những yêu cầu đặt ra hiện nay tại địa phương” - ông Mau nói.

 

QNO: VĂN PHIN

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam