Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

19/03/2020 14:38 110

Đến thời điểm nầy, một số Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy Núi Thành đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 như Đảng bộ xã Tam Xuân II, Tam Giang, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện…

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện, mới đây, Phòng Văn hóa – Thông tin đã có hướng dẫn về việc tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Theo ông Phạm Văn Nên – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Núi Thành, nội dung tuyên truyền tập trung vào giá trị, nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung Đảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. 

 

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị tuyên truyền về sự ra đời và trưởng thành của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Đảng bộ huyện Núi Thành; Cương lĩnh, điều lệ Đảng, những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời tuyên truyền những thành tựu của đất nước, của tỉnh Quảng Nam và của huyện Núi Thành trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện Núi Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đàng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, phương hướng – nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

 

Cùng với đó là tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 45 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 28 của Huyện ủy, Kế hoạch 269 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 126 của Ban Thường vụ Huyện ủy và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền hoạt động và kết quả Đại hội Đảng, các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng; phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng; những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đất nước, của tỉnh, của huyện và con người Quảng Nam; sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Núi Thành, thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp chia làm 3 đợt: Đợt 1: từ đầu năm 2020 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp huyện (ngày 31.5.2020); đợt 2: từ sau Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; đợt 3: từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đối với các xã, thị trấn, triển khai tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp bằng hình thức trực quan (như pano, áp phích, khẩu hiệu…), thông qua Đài Truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, tuyên truyền miệng, lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan, đơn vị, sinh hoạt tổ, nhóm, khu dân cư, thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ…

 

Đồng thời trang trí cờ Tổ quốc, cờ phướn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đảng; hướng dẫn cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, khối phố triển khai công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp. Đối với các cơ quan, đơn vị: Trang trí cờ Tổ quốc, cờ phướn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn nội thị, tổ chức các hoạt động triển lãm, gắn biển công trình, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính và các nơi trọng điểm chào mừng đại hội đảng các cấp. Đồng thời xây dựng chuyên mục, tiết mục, viết tin bài, công bố các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng và việc đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân; đưa tin tuyên truyền về Đại hội Đảng; mở các diễn đàn thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo hoặc tổ chức Đảng với các tầng lớp nhân dân. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Truyền thanh – Truyền hình huyện cũng dành thời lượng phù hợp để phát sóng tin bài tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh cơ sở tiếp âm Đài 3 cấp và viết tin bài, xây dựng chương trình phát thanh tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp.

 

Tác giả: Văn Phin

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đường 24/3, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng
Về Ái Nghĩa ăn mỳ Quảng

, , Tam Kỳ, Quảng Nam

Quê hương trong lòng người xứ Quảng
Quê hương trong lòng người xứ Quảng

, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam