Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước

13/02/2020 11:20 63

UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện tốt các nội dung tại Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 7.1.2020 của UBND tỉnh và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 

 

UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan, UBND các địa phương trực thuộc phối hợp với cơ quan thuế cấp huyện (hoặc khu vực) tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ thu theo kế hoạch được giao ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức dự toán UBND tỉnh giao.

 

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1.1.2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp, tuyên truyền các chính sách thuế, phí, lệ phí mới bổ sung, sửa đổi; cải cách hành chính theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, tạo nguồn thu bền vững, lâu dài cho ngân sách Nhà nước. Chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan thuế, đơn vị liên quan quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tổ chức thực hiện thu NSNN trên địa bàn tỉnh; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh và thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật...

 

Đối với sở, ban, ngành, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đề ra giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã giao cho ngành, địa phương. Trong đó, cơ quan thuế phối hợp với UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành triển khai thực hiện tốt Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 16.12.2019, Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 7.1.2020 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo liên quan đến triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020. Ngành thuế triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý NSNN, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức dự toán giao năm 2020.

 

Đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ thu - nộp NSNN hàng tháng, quý, tăng cường công tác dự báo, đánh giá tác động của chính sách đối với các nguồn thu lớn, những nguồn thu tăng/giảm đột biến, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Ngành cũng phải tham mưu các giải pháp chống thất thu, xây dựng cơ sở thu, nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu mới phát sinh, các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu đề xuất các giải pháp một cách tổng thể, bao quát, hiệu quả như một đề án quản lý chống thất thu hiệu quả và tăng cường thu nợ thuế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đảm bảo công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp; đẩy mạnh công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử...

 

QNO:  T.S

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT NỔI BẬT